FX RS-232 通訊介面卡 update:2004/03/22

FX1N-232-BD
 Features
 •最多可接一台 .
 •D-SUB 9pin .
 •非絕緣 .
 •傳送距離 15m .
 •通訊方式:半二重雙方向 .
 •與周邊裝置通訊可使用 RS 命令 .
index.html

FX1N-232BD.pdf

適用:FX1S / FX1N

FX2N-232-BD
 Features
 •最多可接一台 .
 •D-SUB 9pin .
 •非絕緣 .
 •傳送距離 15m .
 •通訊方式:全二重雙方向 .
 •與周邊裝置通訊可使用 RS 命令 .
index.html

FX2N-232BD.pdf

適用:FX2N

FX0N-232ADP
 Features
 •左側,最多可接一台,需搭配 FX1N(2N)-CNV-BD .
 •D-SUB 25pin .
 •絕緣 .
 •傳送距離 15m .
 •通訊方式:全二重雙方向 .
 •與周邊裝置通訊可使用 RS 命令 .
index.html

FX0N-232ADP.pdf

適用:FX1S / FX1N / FX2N

FX2N-232IF
 Features
 •右側,最多可接 8 台 .
 •D-SUB 9pin .
 •絕緣 .
 •傳送距離 15m .
 •通訊方式:全二重雙方向 .
 •與周邊裝置通訊可使用 FROM/TO 命令 .
index.html

FX2N-232IF.pdf

適用:FX2N

系統架構: http://www.nahua.com.tw